*[[Problem 407:http://projecteuler.net/problem=407]] 「冪等元」 [#l9021c7d]

0 ≤ '''a''' ≤ 5 のときの '''a''' に対し '''a'''&sup{2}; mod 6 を計算すると, 0,1,4,3,4,1 となる.

'''a'''&sup{2}; ≡ '''a''' (mod 6) を満たす最大の '''a''' の値は 4 となる.~
'''a'''&sup{2}; ≡ '''a''' (mod '''n''') を満たす a < '''n''' の最大値を M('''n''') としよう.~
つまり, M(6) = 4.

1 ≤ '''n''' ≤ 10&sup{7}; のときの ΣM('''n''') を求めよ.


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS